021-83315

انتقال سریع

معمولا برای انتقال بیت‏های داده‏ از میان سیم‌های مغناطیسی کوچک که ۲۰ برابر کوچک‌تر از یک تار موی انسان است، از میدان‏های مغناطیسی قوی و جریان‏های الکتریکی القا شده برای غلبه بر اینرسی مغناطیسی که در دیواره‏های دامنه با آن مواجه می‏شوند، استفاده می‏شود. با این حال، این روش‏های انتقال تا حدودی از لحاظ تولید حرارت و مصرف نیرو، نسبت به سرعت‏های افزایش یافته داده‏های موجود ناکارآمد هستند. معمولا برای انتقال بیت‏های داده‏ از میان سیم‌های مغناطیسی کوچک که ۲۰ برابر کوچک‌تر از یک تار موی انسان است، از میدان‏های مغناطیسی قوی و جریان‏های الکتریکی القا شده برای غلبه بر اینرسی مغناطیسی که در دیواره‏های دامنه با آن مواجه می‏شوند، استفاده می‏شود. با این حال، این روش‏های انتقال تا حدودی از لحاظ تولید حرارت و مصرف نیرو، نسبت به سرعت‏های افزایش یافته داده‏های موجود ناکارآمد هستند. معمولا برای انتقال بیت‏های داده‏ از میان سیم‌های مغناطیسی کوچک که ۲۰ برابر کوچک‌تر از یک تار موی انسان است، از میدان‏های مغناطیسی قوی و جریان‏های الکتریکی القا شده برای غلبه بر اینرسی مغناطیسی که در دیواره‏های دامنه با آن مواجه می‏شوند، استفاده می‏شود. با این حال، این روش‏های انتقال تا حدودی از لحاظ تولید حرارت و مصرف نیرو، نسبت به سرعت‏های افزایش یافته داده‏های موجود ناکارآمد هستند. معمولا برای انتقال بیت‏های داده‏ از میان سیم‌های مغناطیسی کوچک که ۲۰ برابر کوچک‌تر از یک تار موی انسان است، از میدان‏های مغناطیسی قوی و جریان‏های الکتریکی القا شده برای غلبه بر اینرسی مغناطیسی که در دیواره‏های دامنه با آن مواجه می‏شوند، استفاده می‏شود. با این حال، این روش‏های انتقال تا حدودی از لحاظ تولید حرارت و مصرف نیرو، نسبت به سرعت‏های افزایش یافته داده‏های موجود ناکارآمد هستند.